As, because, since đều là từ nối, mang nghĩa chung là “vì, bởi vì, do…” dùng để nối các mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân với mệnh đề chính chỉ kết quả. Tuy nhiên, cách dùng của chúng sẽ khác nhau một chút.

Sau đây, Persotrans gửi đến quý bạn đọc những cách sử dụng As, because, since:

1.Because


Because phổ biến và thông dụng hơn assince trong cả văn viết và văn nói. Khi dùng because, ta nhấn mạnh hơn vào phần lý do.

            Ví dụ: I slept early because I was too exhausted.

Chúng ta cũng có thể đặt mệnh đề chứa because ở đầu câu và ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy. Chúng ta đặt mệnh đề chứa because ở đầu câu khi muốn nhấn mạnh đặc biệt vào lý do/

            Ví dụ: Because she loves him, she does everything he wants.

Đôi khi, trong văn nói hoặc trong văn viết thông thường (không trang trọng), chúng ta có thể chỉ dùng riêng mệnh đề chứa because khi cả người nói và người nghe/người đọc đều hiểu ngữ cảnh đó.

            Ví dụ:

                        A: Did you go out last night?

                        B: Yes.

                        A: Why?

                        B: Because I wanted to watch TV with my beloved cat. (I didn’t go out last night because I wanted to watch TV with my beloved cat)

Lưu ý: Trong văn viết trang trọng, chúng ta viết mệnh đề chứa because đứng một mình mà luôn cần kèm theo mệnh đề chính.

                        Ví dụ: The researchers utilized both qualitative and quantitative methods because they                    were of great help in supporting the researchers to find out the best results.

            Because có thể được viết gọn là “cos” trong văn viết hoặc văn nói thông thường:

                        Ví dụ: She is crying cos she misses her family.

            Trong các bài thuyết trình, diễn giả khi muốn đặt câu hỏi có chứa lý do thì sẽ dùng because, không as hoặc since.

                        Ví dụ: Are you homesick because you are apart from your family?

2.As và Since

Chúng ta thường dùng hai từ này khi chúng ta muốn nhấn mạnh vào kết quả, và hai từ này mang sắc thái trang trọng hơn because.  Thông thường, chúng ta sẽ đặt mệnh đề chứa as hoặc since sau mệnh đề chính. Tuy nhiên cần lưu ý là, mệnh đề chính trước as KHÔNG CÓ DÂU PHẨY, còn mệnh đề chính trước since THƯỜNG CÓ DẤU PHẨY.

            Ví dụ: He gets up early as he doesn’t want to be late for the meeting.

                        The kittens eat everything, since they are very hungry.

Mệnh đề chứa as since cũng có thể đứng đầu câu. Khi đó, chúng ta dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa mệnh đề phụ và mệnh đề chính đối với cả hai trường hợp.

            Ví dụ: Since the meeting this afternoon is of importance, everyone needs to prepare documents carefully so that we can gain the best result.

                        As the Internet has emerged over the past decades, it becomes much easier for people to access any information about the world.

Nguồn: https://trungtamdichthuat.vn

0978689030